Veilige kerk

De Oud-Katholieke Kerk wil een veilige kerk zijn, een plaats waar mensen samenkomen om hun geloof gestalte te geven waarbij zij er op mogen vertrouwen dat er geen misbruik wordt gemaakt van machtsposities en afhankelijkheidsrelaties. Alle vormen van machtsmisbruik, geestelijke manipulatie en/of seksueel misbruik zijn ontoelaatbaar. Helaas is in het verleden gebleken dat deze vormen van misbruik ook in onze kerk voorkomen. Daarom is er een aantal handreikingen ontwikkeld om een veilige kerk te bevorderen. 

Ofschoon ook andere vormen van grensoverschrijdend gedrag in onze kerk niet geaccepteerd worden, zijn onze handreikingen (zie: https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/) voor een veilige kerk specifiek gericht op seksueel misbruik in pastorale relaties. Die keuze is gemaakt vanuit de ervaring dat seksueel misbruik in afhankelijkheidsrelaties in de kerk een specifieke aanpak behoeft, gelet op wat dit misbruik aan ernstige schade aanricht bij benadeelden.

Voor signalen van andere vormen van grensoverschrijdend gedrag kan men de gebruikelijke weg bewandelen door de signalen te melden bij de pastoor, bij de diocesane bisschop, of als deze bisschop bij het grensoverschrijdend gedrag betrokken is, bij de andere bisschop.  

Ons beleid met betrekking tot seksueel misbruik is, kort gezegd, gericht op preventie en op een effectieve aanpak van signalen van seksueel misbruik. Veel informatie daarover is op deze plek te vinden.

Seksueel misbruik in pastorale relaties(hierna te noemen: seksueel misbruik) is:
Ieder grensoverschrijdend gedrag, inclusief grensoverschrijdend taalgebruik, met een seksuele lading waarbij een machtsverschil, een leeftijdsverschil of een afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen de benadeelde en de beschuldigde, waarbij de beschuldigde een betaalde of onbetaalde functie heeft in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. 

Alle informatie over Veilige Kerk is te vinden op de landelijke website: https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/.


VERTROUWENSPERSONEN

De vertrouwenspersonen spelen een centrale rol in de omgang met (vermoedens van) seksueel misbruik. De Oud-Katholieke Kerk heeft er voor gekozen keuze te bieden uit verschillende vertrouwenspersonen. Er zijn interne vertrouwenspersonen, die lid zijn van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, en daarmee de sfeer in de kerk goed kennen, en externe vertrouwenspersonen, zowel kerkelijk als niet-kerkelijk betrokken.

Alle vertrouwenspersonen zijn deskundig in de omgang met benadeelden én betrokken en bieden hen een luisterend oor en desgewenst advies over wat te doen na het misbruik.

Ben je benadeelde of word je als pastoor, pastoraal werkende, lid van het kerkbestuur of parochiaan geconfronteerd met (vermoedens) van seksueel misbruik dan word je dringend aangeraden contact te zoeken met een van de onderstaande vertrouwenspersonen.

Alles wat met vertrouwenspersonen wordt gedeeld wordt strikt vertrouwelijk behandeld.
Aan de inzet van een vertrouwenspersoon zijn geen kosten verbonden.

Vertrouwenspersonen van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland

De interne vertrouwenspersonen zijn als parochiaan bij ons kerkgenootschap betrokken. Ze kennen onze geloofsgemeenschap, maar zijn niet professioneel aan de kerk verbonden en kunnen daarom functioneren als onafhankelijke gesprekspartner.

De vertrouwenspersonen zijn:
Marcel van der Vloet – marcel.vandervloet@okkn.nl –  06 81 02 37 09
Mary Hallebeek – mary.hallebeek@okkn.nl – 06 28 89 27 84

Vertrouwenspersonen zonder kerkelijke binding: Hulplijn Verbreek de Stilte

De vertrouwenspersonen van de hulplijn Verbreek de Stilte, een initiatief van Slachtofferhulp Nederland, hebben geen kerkelijke binding.

Heeft u te maken gehad met seksuele intimidatie, misbruik, geweld, aanranding of verkrachting? Blijf er niet mee rondlopen. Verbreek de stilte. De hulplijn van Slachtofferhulp Nederland biedt u emotionele, juridische en praktische ondersteuning. Of het nu pas is gebeurd of lang geleden; wij helpen u graag verder.

Verbreek de Stilte is bereikbaar via tel. 0900-9999001 of www.verbreekdestilte.nl  (voor mail of chat).

Het Meldpunt Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties (SMPR)

De vertrouwenspersonen van het Meldpunt Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties zijn, anders dan de interne vertrouwenspersonen, géén lid van de Oud-Katholieke Kerk, maar wel als lid betrokken bij een andere kerkelijke organisatie en zo bekend met de cultuur en sfeer in kerken. U komt bij SMPR eerst in contact met de coördinator. Zie voor hun contactgegevens: www.smpr.nl.

Wanneer u contact opneemt kunt u uw verhaal vertellen. Misschien is ‘een keer er over praten’ voldoende voor u. Dat kan, degene aan de telefoon is daarvoor opgeleid en heeft geheimhoudingsplicht. Praten met SMPR mag zo u wilt ook anoniem. We geven informatie over de mogelijkheden van aanpak. Via het meldpunt kunt u ook in contact komen met een vertrouwenspersoon.


Klachtencommissie Seksueel Misbruik OKKN

Indien gewenst kan, al dan niet met behulp van een vertrouwenspersoon, een klacht worden ingediend bij de Klachtencommissie Seksueel Misbruik OKKN. De klachtencommissie bestaat uit vijf leden: een voorzitter, een secretaris, twee leden en een plaatsvervangend lid.

Heeft u een klacht dan kunt u een mail sturen naar: klachtencommissie@okkn.nl.

De werkwijze rond het indienen en de behandeling van een klacht is vastgelegd in de Klachtenregeling Seksueel Misbruik OKKN